MENU
首页» 新闻动态» 最新论文

Simultaneous editing of host factor gene TaPDIL5-1 homoeoalleles confers wheat yellow mosaic virus resistance in hexaploid wheat

Jinhong Kan;;Yu Cai;;Chunyuan Cheng;;Congcong Jiang;;Yanlong Jin;;Ping Yang

NEW PHYTOLOGIST, 28 January 2022, IF: 10.323

DOI: https://doi.org/10.1111/NPH.18002
TOP